Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.hetbroodvanvroeger.nl) van SONNEVELD GROUP B.V., die haar hoofdkantoor heeft op Rietgorsweg 1-3, Papendrecht (Postbus 42, 3350 AA), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Dordrecht onder nummer 23040542 ("SONNEVELD"). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Algemene actievoorwaarden

  • Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2014;
  • Iedere maand wordt een prijswinnaar gekozen aan de hand van de hoeveelheid goede vragen en door loting;
  • De prijs (vier toegangskaarten voor Archeon) wordt maandelijks toegekend in de eerste week van de nieuwe maand. Wij stellen de prijswinnaar hiervan persoonlijk per e-mail op de hoogte via het opgegeven e-mailadres en de prijswinnaar wordt tevens online geplaatst op de website www.hetbroodvanvroeger.nl;
  • Iedereen die woonachtig is in Nederland kan deelnemen aan de actie;
  • Familie, vrienden, medewerkers van SONNEVELD en leveranciers van Sonneveld zijn uitgesloten van deelname;
  • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars:

Maart: Fam. van den Dorpel uit Oosterland

April: Fam. Bom uit Nieuwe Tonge

Mei: Fam. Bosch uit Daarle

Juni: Fam. van Pelt uit Culemborg

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel SONNEVELD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SONNEVELD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. SONNEVELD beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. SONNEVELD garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SONNEVELD hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat SONNEVELD de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SONNEVELD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door SONNEVELD niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

SONNEVELD, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SONNEVELD of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk of zakelijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SONNEVELD is het niet toegestaan links naar Sites van SONNEVELD aan te bieden.

Online communicatie

Hoewel Sonneveld de gebruikelijke maatregelen neemt om het mailverkeer te beveiligen, kan hiervoor geen algemene garantie worden afgegeven. De beveiliging van berichten die u per e-mail aan SONNEVELD zendt, is niet gegarandeerd. SONNEVELD raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan SONNEVELD te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan SONNEVELD te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

SONNEVELD en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of SONNEVELD op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan SONNEVELD of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van SONNEVELD.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

SONNEVELD behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.